Prohlášení o ochraně osobních údajů Dimension Data

 

 1. Úvod

Společnost Dimension Data Holdings plc a její dceřiné společnosti (dále společně „Dimension Data“ nebo „my“) chápou důležitost ochrany vašich osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak Dimension Data získává a používá vaše osobní údaje, s kým je sdílí a vaše možnosti a práva v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Týká se to osobních údajů, které od vás získáváme během naší interakce, ať už online, včetně prostřednictvím našich webových stránek (včetně stránek pro mobilní zařízení) a stránek sociálních médií („Stránky“), mobilních aplikací („Aplikace“) (dále společně jen „Online služby“), které souvisejí s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, písemně nebo ústně, nebo osobní údaje, které můžeme získávat offline nebo od třetích stran.

 

 1. Osobní údaje, které získáváme

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které vás jako jednotlivce identifikují nebo s vámi jako s identifikovatelným jedincem souvisejí.

Podle způsobu vaší interakce mohou mezi osobní údaje, které získáváme, patřit:

 • vaše jméno
 • emailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefonní číslo
 • přihlašovací informace a informace o účtu pro ověření a přístup k účtu
 • vaše pohlaví a
 • informace o vašem účtu na sociálních médiích

Můžeme získávat také jiné informace, které vás osobně neidentifikují. Mezi tyto další informace patří informace o prohlížeči a zařízení, údaje o použití webových stránek a aplikace, IP adresy, demografické informace jako marketingové preference, zeměpisná lokalita, mateřský jazyk a informace získávané prostřednictvím cookies a jiných technologií nebo informace, které byly anonymizovány nebo agregovány. Pokud tyto informace spojíme s vašimi osobními údaji, budeme s těmito propojenými informacemi nakládat jako s osobními údaji.

Můžete se rozhodnout, že nám osobní údaje na požádání neposkytnete. Nicméně pokud je to nutné pro poskytování našich řešení a služeb, přístupu k našim Online službám nebo plnění administrativních funkcí, nemusíme být schopni tyto věci provést.

 

 1. Citlivé osobní údaje

Nezískáváme o vás citlivé osobní údaje, například informace týkající se zdraví, náboženství, politických přesvědčení, rasy nebo sexuální orientace, a žádáme vás, abyste nám tyto informace nezasílali a neposkytovali.

 

 1. Jak získáváme vaše osobní údaje

Můžeme od vás získávat osobní údaje různými způsoby během naší interakce včetně situací:

 • kdy vstupujete do našich Online služeb nebo s námi spolupracujete jiným způsobem nebo používáte naše řešení a služby.
 • Získáváme osobní údaje, když objednáváte naše řešení nebo služby, když si u nás založíte účet, když zpracováváme vaše objednávky a platební transakce, plníme administrativní a obchodní funkce, nabízíme vám naše řešení a služby a když se zaregistrujete na naše události, workshopy a semináře nebo se přihlásíte do našeho seznamu příjemců a k odběru newsletterů.
 • kdy s námi komunikujete.
 • Získáváme osobní údaje, když odpovídáme na vaše dotazy a žádosti, když od vás získáváme zpětnou vazbu o našich řešeních a službách a když u nás žádáte o zaměstnání.
 • od třetích stran.
 • Získáváme osobní údaje od třetích stran, včetně veřejných databází, stránek sociálních médií, obchodních partnerů, se kterými nabízíme společné služby nebo se podílíme na společných marketingových činnostech, a třetích stran, které nabízejí rozšíření seznamu nebo podobné služby.

Když používáte naše Online služby, můžeme my a třetí strany, které najímáme, automaticky získávat údaje, včetně osobních údajů, prostřednictvím použití cookies a podobných technologií. Více informací naleznete v níže uvedené částí „Cookies a podobné technologie“.

 

 1. Právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů

Při zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s účely uvedenými v Prohlášení o ochraně osobních údajů se můžeme spoléhat na jeden nebo více následujících právních základů podle toho, za jakým účelem je zpracovatelská činnost prováděná, a podle vztahu, který s vámi máme:

 • naše oprávněné zájmy (nebo třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje) za účelem řízení, provozu a propagace našeho podnikání, včetně přímého marketingu a vnitroskupinových přenosů osobních údajů v Dimension Data k obchodním a administrativním účelům, kromě případů, kdy mají vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů před těmito zájmy přednost.
 • kde je to nutné za účelem dodržení právních závazků.
 • za účelem ochrany životně důležitých zájmů jedince.
 • když jste poskytli souhlas.

 1. Použití vašich osobních údajů

 

Můžeme použít vaše osobní údaje:

 • abychom vám umožnili efektivně používat a zlepšovat naše řešení a služby. Například abychom:
 • mohli provádět administrativní a obchodní funkce a interní reporting.
 • vám mohli zasílat administrativní informace.
 • od vás získali zpětnou vazbu o našich službách a řešeních, včetně použitím průzkumů spokojenosti. V takovém případě použijeme vaše osobní údaje pouze k zaslání dotazníku (prostřednictvím externího poskytovatele služby doručování emailů).
 • odpověděli na vaše dotazy a vyhověli vašim žádostem.
 • posoudili výkon našich Online služeb a zlepšili jejich fungování.
 • vás informovali a poskytly naše služby a řešení.
 • aktualizovali naše záznamy a zachovaly aktualizované kontaktní údaje.

Těmito činnostmi se zabýváme, abychom regulovali náš smluvní vztah, dodržovali naše právní závazky nebo z důvodu našich oprávněných obchodních zájmů.

 • vám poskytovali marketingové materiály a přizpůsobili skušenost vašim potřebám. Například abychom:
 • vám zasílali marketingovou komunikaci.
 • přizpůsobili skušenost vašim potřebám během naší interakce.
 • vám umožnili se přihlásit k odběru našich newsletterů a do našeho seznamu příjemců.
 • vám umožnili se zaregistrovat na události, workshopy a semináře Dimension Data.

Zabýváme se těmito činnostmi s vaším souhlasem nebo kvůli našim oprávněným obchodním zájmům.

 • dosáhli našich obchodních cílů a analyzovali informace. Například abychom:
 • vybudovali, řídili a zachovali naše obchodní vztahy.
 • sestavili statistiku používání našich Online služeb.
 • nabírali zaměstnance.
 • zpracovávali a odpovídali na dotazy, obavy a stížnosti ohledně důvěrnosti.
 • plnili právní a smluvní závazky.

Těmito činnostmi se zabýváme za účelem regulace našeho smluvního vztahu, dodržování našich právních závazků a z důvodu našich oprávněných obchodních zájmů.

 

 1. Sdílení vašich osobních údajů

Můžeme vaše osobní údaje sdílet za účely stanovenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů (podle potřeby):

 • s našimi dceřinými společnostmi a pobočkami za účely stanovenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Seznam našich dceřiných společností naleznete zde. Dimension Data Holdings plc odpovídá za správu společně používaných osobních údajů.
 • s obchodními partnery, se kterými nabízíme společné služby nebo se podílíme na společných marketingových činnostech.
 • s poskytovateli služeb, kteří poskytují provozní služby nebo usnadňují transakce naším jménem, mimo jiné včetně zpracování objednávek, pomoci s prodejními činnostmi nebo poprodejní podporou, zákaznické podpory, doručování emailů, analytiky dat a auditů.
 • když souhlasíte, abychom vaše osobní údaje sdíleli.
 • v souvislosti s jakýkoliv společným podnikem, fúzí, prodejem aktiv společnosti, sloučením nebo restrukturalizací, financováním nebo nabytím celého podniku nebo jeho části jinou společností nebo pro jinou společnost.
 • z jiných právních důvodů.
 • Můžeme sdílet vaše osobní údaje jako odpověď na žádost o informace příslušného orgánu v souladu s platnými právními předpisy nebo jak vyžadují platné právní předpisy, nařízení nebo právní postup.
 • když je to nutné pro dodržení soudních řízení, soudních rozhodnutí nebo rozhodnutí orgánů státní správy nebo
 • k ochraně práv, majetku a bezpečnosti Dimension Data, jejích obchodních partnerů, vás nebo ostatních osob, nebo jak vyžadují platné právní předpisy.

Všechny třetí strany, se kterými sdílíme osobní údaje, jsou smluvně povinné používat vhodnou ochranu údajů a bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a mají zakázáno používat osobní údaje za jiným účelem, než ke kterému byly poskytnuty nebo proč mají k údajům přístup.

 

 1. Bezpečnost vašich osobních údajů

Dimension Data se zavazuje chránit vaše osobní údaje proti nezákonnému nebo náhodnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, a to použitím kombinace fyzických, administrativních a technických ochranných opatření a tím, že smluvně požaduje, aby třetí strany, kterým sdělujeme vaše osobní údaje, postupovaly stejným způsobem.

 

 1. Přeshraniční převod

Jako mezinárodní společnost může Dimension Data převádět vaše osobní údaje do zemí, kde podnikáme, nebo do mezinárodních organizací v souvislosti s výše uvedenými účely a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pro jednotlivce v EHP nebo Švýcarsku: Když převádíme vaše osobní údaje z místa v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo Švýcarsku do země nebo mezinárodní organizace mimo EHP nebo Švýcarsko a tato země nebo mezinárodní organizace neposkytuje úroveň ochrany osobních údajů, která je podle Evropské komise („Komise“) přiměřená, používáme a dodržujeme standardní smluvní doložky („SSD“) schválené Komisí pro zákonný převod osobních údajů. Kopii těchto opatření získáte, pokud nás kontaktujete podle níže uvedené části Jak nás můžete kontaktovat.

 

 1. Vaše práva podle zákonů o ochraně údajů v EHP

 

Dimension Data dodržuje platné zákony o ochraně údajů v EHP, podle kterých máte v souvislosti s vašimi osobními údaji určitá práva (pokud jste jednotlivec v EU), s výhradou některých právních výjimek. Mezi vaše práva patří:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme.
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme, bez zbytečného prodlení, a s ohledem na účely zpracování právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • právo nás za určitých okolností požádat o smazání vašich osobních údajů (právo být zapomenut) bez zbytečného prodlení.
 • právo za určitých okolností omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • právo za určitých okolností získat od nás vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a bez problémů převést vaše osobní údaje třetí straně (právo na přenositelnost údajů).
 • v situacích, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět pro další zpracování.
 • v situacích, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu nebo zájmu třetí strany, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů (včetně profilování).
 • V situacích, kdy zpracováváme vaše osobní údaje pro přímé marketingové účely, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování v rozsahu, ve kterém souvisí s tímto přímým marketingem.
 • právo nepodléhat rozhodnutí pouze na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, což s sebou nese právní účinky, které se vás týkají nebo vás podstatně ovlivňují.

Pokud jste přesvědčeni, že Dimension Data porušila vaše právo na ochranu údajů související s vašimi osobními údaji nebo že byly vaše osobní údaje určitým způsobem zpronevěřeny, můžete podat stížnost k dozorčímu úřadu pro ochranu údajů. Seznam úřadů pro ochranu údajů naleznete na: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

V případě žádostí, stížností nebo dotazů o těchto právech nás kontaktujte v souladu s níže uvedenou částí Jak nás můžete kontaktovat.

Jednotlivci v zemích mimo EHP a Švýcarsko mohou uplatnit svá práva v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů, když nás kontaktují, jak je uvedeno v části Jak nás můžete kontaktovat.

 

 1. Cookies a podobné technologie

Při vstupu do našich Online služeb používáme cookies (malé textové soubory se zvláštním identifikačním číslem, které jsou umisťovány do vašeho počítače nebo zařízení) a podobné technologie včetně scriptů, vložených webových odkazů, webových signálů, lokálních sdílených objektů (flash cookies) a místního úložiště (HTML 5). Používáme cookies, abychom:

 • vám umožnili se přihlásit do našich Online služeb
 • vás ověřili
 • mohli sledovat informace, které nám poskytujete
 • zlepšili váš zážitek při prohlížení
 • upravili naši vzájemnou interakci
 • uchovali a spravovali vaše preference a nastavení
 • sestavili statistické údaje
 • analyzovali výkon a použitelnost našich Online služeb
 • změřili trasy pohybu pro naše Online služby a
 • určili, které oblasti našich Online služeb jsou navštěvovány.

Tyto technologie získávají informace, které váš prohlížeč zasílá našim Online službám, včetně typu vašeho prohlížeče, informací o vaší IP adrese (jedinečný identifikátor přidělený vašemu počítači nebo zařízení, který vašemu počítači nebo zařízení umožňuje komunikovat přes internet), spolu s datem, časem a délkou vaší návštěvy, stránkami, které jste navštívili a odkazy, na které jste klikli.

Součástí našich Online služeb mohou být také webové signály nebo podobné technologie externích poskytovatelů analytických služeb, jejichž prostřednictvím získávají informace o vaší činnosti v Online službách a pomáhají nám sestavit souhrnnou statistiku.

Více informací o tom, jak používáme cookies a jiné technologie, naleznete v našem prohlášení o cookies zde.

 

 1. Odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran

Součástí našich Online služeb mohou být odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran. Nejsme odpovědní a nečiníme žádná prohlášení nebo záruky v souvislosti s praktikami ochrany osobních údajů nebo obsahem webových stránek a aplikací třetích stran. Použití těchto stránek a aplikací podléhá prohlášení o ochraně osobních údajů třetí strany a je na vaše vlastní nebezpečí.

 

 1. Přímý marketing

Můžeme vám zasílat přímou marketingovou komunikaci o našich řešeních a službách. Můžete se rozhodnout, jestli si přejete dostávat marketingovou komunikaci od Dimension Data emailem, SMS, poštou nebo telefonicky. Ze zasílání marketingových materiálů se můžete kdykoliv odhlásit a vaše komunikační preference spravovat následujícími způsoby:

 • pokud se budete řídit pokyny pro odhlášení, které jsou součástí každého našeho marketingového emailu nebo SMS zprávy
 • zasláním emailu na queries@dimensiondata.com nebo
 • zasláním dopisu na:

Dimension Data

K rukám: Marketingový ředitel skupiny

4th floor Verde Building,

10 Bressenden Place

Victoria,

Londýn SW1E 5DH

A uveďte vaše údaje a popis marketingového materiálu, který si od nás již nepřejete dostávat. Vyhovíme vašim žádostem, jakmile to bude možné.

Pokud se odhlásíte ze zasílání marketingové komunikace, můžeme vám stále zasílat administrativní zprávy v důsledku vašeho trvajícího používání našich řešení a služeb. Z jejich zasílání se nemůžete odhlásit.

Neposkytujeme vaše osobní údaje nepřidruženým třetím stranám k jejich přímým marketingovým účelům, ani neprodáváme, nepronajímáme, nedistribuujeme nebo jinak komerčně nezpřístupňujeme osobní údaje třetím stranám.

 

 1. Uchování vašich osobních údajů

 

Uchováme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nutné pro splnění účelu, ke kterému byly získány, pokud dodržení právních závazků, vyřešení sporů, ochrana našich aktiv nebo plnění smluv nevyžadují jinak. Mezi kritéria, která používáme k určení doby uchování, patří jestli:

 • podléháme právnímu, smluvnímu nebo jinému závazku uchovat osobní údaje, nebo jako součást vyšetřování nebo pro účely soudního sporu,
 • jsou osobní údaje nutné pro uchování přesných obchodních a finančních záznamů,
 • se jedná o automatizované prostředky, které vám umožňují mít kdykoliv přístup k osobním údajům a smazat je,
 • jsou osobní údaje citlivými osobními údaji. V takovém případě je obecně uchováváme po kratší dobu.
 • jestli jste poskytli souhlas s uchováním vašich osobních údajů po delší dobu. V takovém případě uchováme osobní údaje v souladu s vaším souhlasem.

 

 1. Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv aktualizovat. V takovém případě aktualizujeme část „naposledy upraveno“ na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Doporučujeme vám toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste zůstali informováni o našich praktikách ochrany osobních údajů.

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně toho, jak Dimension Data zachází s vašimi osobními údaji, máte obavy o své soukromí nebo chcete podat žádost nebo stížnost týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás na Group.Legal@za.didata.com nebo na:

Skupina Dimension Data
K rukám: Manažer pro právní záležitosti skupiny
57 Sloane Street, The Campus, Bryanston,
Wanderers Building, Second Floor,
Johannesburg, Jižní Afrika 2021
Naposledy upraveno: 16. května 2018

 

Dimension Data Privacy Statement

 

 1. Introduction

Dimension Data Holdings plc and its affiliates (collectively “Dimension Data” “us” and “we”) understand the importance of protecting your personal data.

This Privacy Statement describes how Dimension Data collects and uses your personal data, who we share it with, and your choices and rights in relation to your personal data.

It applies to personal data that we collect from you during your interactions with us, whether online, including through our websites (including mobile sites) and social media sites (“Sites”), mobile applications (“Apps”) (collectively “Online Services”) that link to this Privacy Statement, in writing or orally, or personal data that we may collect offline or receive from third parties.

 

 1. Personal data we collect

Personal data is any information that identifies you as an individual or relates to you as an identifiable individual.

Depending on how you interact with us, personal data we collect may include:

 • your name;
 • email address;
 • postal address;
 • telephone number;
 • log-in and account information for authentication purposes and account access;
 • your gender; and
 • social media account information.

We may also collect other information that does not personally identify you. Such other information includes browser and device information, website and application usage data, IP addresses, demographic information such as marketing preferences, geographic location, primary language, and information collected through cookies and other technologies or information that has been anonymised or aggregated. If we link this information with your personal data, we will treat that linked information as personal data.

You can choose not to provide personal data to us when requested. However, if this is necessary to provide you with our solutions and services, access to our Online Services, or to perform administrative functions, we may be unable to do these things.

 1. Sensitive personal data

 

We do not collect sensitive personal data about you, e.g. information relating to your health, religion, political beliefs, race or sexual orientation and ask that you do not send or provide this information to us.

 

 1. How we collect your personal data

We may collect your personal data from you in a variety of ways when you interact with us, including:

 • when you access our Online Services, or interact with us in any other way, or use our solutions and services.
 • We collect personal data when you place orders for our solutions and services, you create an account with us, we process your orders and payment transactions, perform administrative and business functions, market our solutions and services to you and when you register for our events, workshops and seminars or subscribe to our mailing lists and newsletters.
 • when you communicate with us.
 • We collect personal data when we respond to your inquiries and requests, obtain feedback from you about our solutions and services or you apply for employment with us.
 • from third party sources.
 • We collect personal data from third parties, including public databases, social media sites, business partners with whom we offer co-branded services or engage in joint marketing activities and third parties that provide list enhancement or similar services.

When you use our Online Services, we may, and third parties we engage may automatically collect data, including personal data through use of cookies and similar technologies. For more information, see the „Cookies and Similar Technologies“ section below.

 

 1. Legal basis for processing your personal data

When we process your personal data in connection with the purposes set out in this Privacy Statement, we may rely on one or more of the following legal bases, depending on the purpose for which the processing activity is undertaken and the nature of our relationship with you:

 • our legitimate interests (or those of a third party with whom we share your personal data) for the purpose of managing, operating or promoting our business, including direct marketing, and intra-Dimension Data group transfers of personal data for business and administrative purposes, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights or freedoms which require protection of personal data.
 • where this is necessary to comply with a legal obligation on us.
 • to protect the vital interests of any individual.
 • where you have consented.

 1. Use of your personal data

We may use your personal data to:

 • enable you to effectively use and to improve our solution and services. For example, to:
 • perform administrative and business functions and internal reporting.
 • send administrative information to you.
 • obtain feedback from you about our services and solutions including through client satisfaction surveys, in which event, we will only use your personal data for the sole purpose of sending you a survey (through our third party email delivery provider).
 • respond to your inquiries and fulfill requests by you.
 • assess the performance of our Online Services and to improve their operation.
 • inform you about and provide you with our services and solutions.
 • update our records and keep contact details up to date.

We engage in these activities to manage our contractual relationship with you, to comply with our legal obligations, or for our legitimate business interests.

 • provide you with marketing materials and to personalise your experience. For example, to:
 • send marketing communications to you.
 • provide you with a more personalised experience when you interact with us.
 • enable you to subscribe to our newsletters and mailing lists.
 • enable you to register for Dimension Data events, workshops and seminars.

We engage in these activities with your consent or for our legitimate business interests.

 • achieve our business purposes and analyse information. For example, to:
 • establish, manage, and maintain our business relationship with you.
 • compile usage statistics for our Online Services.
 • recruit staff.
 • process and respond to privacy requests, questions, concerns and complaints.
 • fulfil legal and contractual obligations.

We engage in these activities to manage our contractual relationship with you, to comply with a legal obligation and for our legitimate business interests.

 1. Sharing your personal data

 

We may share your personal data for the purposes set out in this Privacy Statement (as applicable):

 • with our affiliates and subsidiaries for the purposes set out in this Privacy Statement. A list of our affiliates is available here. Dimension Data Holdings plc is the party responsible for the management of jointly used personal data.
 • with business partners with whom we offer co-branded services or engage in joint marketing activities.
 • with service providers to provide operational services or facilitate transactions on our behalf, including but not limited to processing of orders, assisting with sales-related activities or post-sales support, client support, email delivery, data analytics and auditing.
 • where you consent to the sharing of your personal data.
 • in connection with, any joint venture, merger, sale of company assets, consolidation or restructuring, financing, or acquisition of all or a portion of our business by or to another company.
 • for other legal reasons.
 • We may share your personal data in response to a request for information by a competent authority in accordance with, or required by any applicable law, regulation or legal process;
 • where necessary to comply with judicial proceedings, court orders or government orders; or
 • to protect the rights, property or safety of Dimension Data, its business partners, you, or others, or as otherwise required by applicable law.

Any third parties with whom we share personal data are contractually required to implement appropriate data protection and security measures to protect personal data and are not permitted to use personal data for any purpose other than the purpose for which they are provided with or given access to personal data.

 

 1. Security of your personal data

Dimension Data is committed to protecting your personal data from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised access or disclosure by using a combination of physical, administrative and technical safeguards and contractually requiring that third parties to whom we disclose your personal data do the same.

 1. Cross border transfers

 

As a global company, Dimension Data may transfer your personal data to countries where we do business or to international organisations in connection with the purposes identified above and in accordance with this Privacy Statement.

For individuals in the EEA or Switzerland: Where we transfer your personal data from a location within the European Economic Area (the „EEA“) or Switzerland to a country or international organisation outside the EEA or Switzerland and that country or international organisation does not provide a level of protection for personal data which the European Commission (“Commission”) deems adequate, we use and adhere to the standard contractual clauses (“SCCs”) approved by the Commission to legitimately transfer personal data. You may obtain a copy of these measures by contacting us in accordance with the “How to contact us” section below.

 1. Your rights under data protection laws in the EEA

 

Dimension Data adheres to applicable data protection laws in the EEA, which provide you with certain rights relating to your personal data (if you are an EU individual), subject to any legal exceptions. Your rights include:

 • the right to access personal data that we hold about you.
 • the right to rectify inaccurate personal data we hold about you without undue delay, and taking into account the purposes of the processing, to have incomplete personal data about you completed.
 • the right to ask us to erase your personal data (the right to be forgotten) without undue delay in certain circumstances.
 • the right to restrict the processing of your personal data in certain circumstances.
 • the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine readable format and to transmit your personal data to a third party without obstruction (right to data portability) in certain circumstances.
 • where we process personal data based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time for future processing.
 • where we process your personal data based upon our legitimate interests or those of a third party, you have the right to object to the processing of your personal data at any time (including to any profiling).
 • where we process your personal data for direct marketing purposes, you have the right to object to processing of your personal data at any time, including profiling to the extent that it is related to such direct marketing.
 • the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or similarly significantly affects you.

You may lodge a complaint with a data protection supervisory authority if you believe that your data protection rights relating to your personal data have been breached by Dimension Data or that your personal data has been compromised in some way. A list of data protection authorities is available at http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

You may contact us with requests, complaints or questions regarding these rights as set forth in the “How to contact us” section, below.

Similarly, individuals in countries outside of the EEA and Switzerland may exercise their rights under any applicable data protection laws by contacting us in accordance with the “How to contact us” section, below.

 1. Cookies and Similar Technologies

 

When you access our Online Services, we use cookies (small text files containing a unique ID number which are placed on your PC or device) and similar technologies including scripts, embedded web links, web beacons, Local Shared Objects (flash cookies) and Local Storage (HTML 5). We use cookies to assist us with activities such as:

 • enabling you to sign in to our Online Services;
 • authenticating you;
 • keeping track of information you have provided to us;
 • improving your browsing experience;
 • customising our interactions with you;
 • storing and managing your preferences and settings;
 • compiling statistical data;
 • analysing the performance and usability of our Online Services;
 • measuring traffic patterns for our Online Services; and
 • determining which areas of our Online Services have been visited.

These technologies collect information that your browser sends to our Online Services including your browser type, information about your IP address (a unique identifier assigned to your computer or device which allows your PC or device to communicate over the Internet), together with the date, time and duration of your visit, the pages you view and the links you click.

Our Online Services may also contain web beacons or similar technologies from third party analytics providers, through which they collect information about your activities across our Online Services to help us compile aggregated statistics.

For more information on how we use cookies and other technologies please see our cookies statement which you can find here.

 1. Links to third party websites and applications

 

Our Online Services may contain links to third party websites and applications. We are not responsible for and make no representations or warranties in relation to the privacy practices or content of any third party websites and applications. Your use of such sites and applications is subject to the applicable third party privacy statement and is at your own risk.

 1. Direct marketing

 

We may send you direct marketing communications about our solutions and services. You can choose whether you wish to receive marketing communications from Dimension Data by email, SMS, post and phone. You may opt out of receiving marketing materials from us at any time and manage your communication preferences by:

 • following the unsubscribe instructions included in each marketing email or SMS text message from us;
 • sending an email to queries@dimensiondata.com; or
 • writing to:
 • Dimension Data
 • Attn: Group Marketing Director – Operations
 • 4th floor Verde Building,
 • 10 Bressenden Place
 • Victoria,
 • London SW1E 5DH
 • including your details and a description of the marketing material you no longer wish to receive from us. We will comply with your request as soon as is reasonably practicable.

If you opt out of receiving marketing related communications from us, we may still send you administrative messages as part of your ongoing use of our solutions and services, which you will be unable to opt out of.

We do not provide your personal data to unaffiliated third parties for direct marketing purposes or sell, rent, distribute or otherwise make personal data commercially available to any third party.

 1. Retaining your personal data

 

We will retain your personal data for as long as is necessary to fulfil the purpose for which it was collected unless a longer retention period is required to comply with legal obligations, resolve disputes, protect our assets, or enforce agreements. The criteria we use to determine retention periods include whether:

 • we are under a legal, contractual or other obligation to retain personal data, or as part of an investigation or for litigation purposes;
 • personal data is needed to maintain accurate business and financial records;
 • there are automated means to enable you to access and delete your personal data at any time;
 • the personal data is sensitive personal data in which event we will generally retain this for a shorter period of time;
 • you have consented to us retaining your personal data for a longer retention period, in which case, we will retain personal data in line with your consent.
 1. Updates to this Privacy Statement

 

We may update this Privacy Statement at any time. If we do, we will update the “last modified” section at the bottom of this Privacy Statement.

We encourage you to regularly review this Privacy Statement to stay informed about our privacy practices.

 1. How to contact us

 

If you have any questions about how your personal data is handled by Dimension Data, you have a privacy concern or you wish to make a request or a complaint relating to your personal data, please contact us.

You can reach us at Group.Legal@za.didata.com or at:

Dimension Data Group
Attn: Group Legal Manager
57 Sloane Street, The Campus, Bryanston,
Wanderers Building, Second Floor,
Johannesburg, South Africa 2021
Last modified: 16 May 2018